Výroční zpráva o. s. Za branou za rok 2012

14.07.2013 11:06

Úvodní slovo

Rok 2012 byl pro Za branou krokem novým směrem. Mám tím na mysli zejména aktivity na poli primární prevence a výrazné prohloubení naší práce s rodinami odsouzených. Zmíněný krok potvrzuje, že Za branou se metodologicky vyvíjí ve smyslu hledání funkčních přístupů k prevenci kriminality. Sdílíme čím dál více názor, že práce s propuštěnými vězni, která dosud tvoří základní smysl naší existence, má smysl zejména na půdorysu vztahu postpenitenciární organizace s jednotlivým klientem. Také proto je počet klientů, s nimiž pracujeme po propuštění, relativně malý. Neusilujeme o pozici neziskovky v roli agentury práce pro osoby se zápisem v RT, neziskovky v roli „garanta“ podmíněného propuštění ani organizace zdůrazňující lidskoprávní aspekty vězeňství. Vzorem, byť jdeme svou jinou cestou, jsou nám výkony církevních organizací a společenství prokazující, že hlavním faktorem resocializace osob po výkonu trestu je vztahové a komunitní zázemí.

Jan Frank, předseda o. s. Za branou, květen 2013

 

Registrované sociální služby

Tabulka č. 1: počet uživatelů registrovaných služeb Za branou v roce 2012: 

 

Počet uživatelů

Počet intervencí

Sociální rehabilitace

5

5

Odborné sociální poradenství

48

55

Celkem:

48

55

Detailní popis služeb je uveden v registru poskytovatelů sociálních služeb. Sociální rehabilitace si klade za cíl orientovat efektivně uživatele služby na cestě z vězení do běžné společnosti, a to včetně nezbytné motivace. Práce s uživatelem začíná ve věznici v období několika měsíců před propuštěním. Cílem spolupráce je to, aby uživatel činil maximálně efektivní kroky zabraňující sociálnímu propadu. Podle sociální situace uživatele služby jde o kombinaci využití sociálních služeb, služeb kurátora sociální prevence, kontakt s Probační a mediační službou ČR, zaměstnavatelem apod. 

Odborné sociální poradenství se v podání Za branou týká nejčastěji otázek spojených s dluhy osob ve a po VTOS. V menší míře jde o složitější případy sociální situace klienta a civilní právní problémy. Za branou se vyhýbá právnímu poradenství v trestních záležitostech. V úkony SR počítáme i korespondenční konzultace s osobami ve VTOS, jehož tématy bývají základní stanoviska k žádostem odsouzených o právní asistenci v trestním řízení, prostředkování služeb jiných organizací (např. anonymní dopisování) apod. V roce 2012 jsme poskytovali rovněž tzv. dluhové poradenství ve Vazební věznici Hradec Králové, kde přednášku místopředsedkyně o. s. Za branou B. Kopoldové vyslechlo celkem 75 odsouzených a obviněných. Na svobodě jsme ve smyslu OSP nebo SR pracovali celkem s 12 klienty.

Internetová poradna

Na naši internetovou poradnu přichází měsíčně přibl. 3 dotazy. Z celkového ročního úhrnu jde přibl. v 70 % o dotazy rodinných příslušníků osob ve VTOS, zbytek tvoří dotazy osob propuštěných z vězení. Dotazy rodinných příslušníků se týkají možností pomoci po propuštění (často odkazujeme na organizace v příslušných regionech tazatelů) a zhruba ve stejné míře jejich vlastních problémů. Naše poradna je v nejednom případě prvním krokem k účasti tazatele ve Svépomocné skupině. V roce 2013 jsme odpověděli celkem 45 tazatelům.

Besedy s bývalými vězni na školách

Na počátku roku 2012 nás oslovilo karlovarské občanské sdružení Bludiště s dotazem, zda bychom nevystoupili v besedě s žáky ZŠ a SŠ v kontextu primární prevence. Slovo dalo slovo a na počátku dubna 2012 jsme poprvé zavítali do Karlových Varů. V kině Čas na nás, tj. hlavně Romana, bývalého vězně, který s námi spolupracuje, čekalo na 150 studentů a žáků. Za Za branou s Romanem vedli rozhovor Jan Frank a Věra Suchánková. Výsledkem akce však byla spontánní a potleskem odměněná debata žáků a studentů s Romanem o tom, jak se do vězení dostal, jaké to tam bylo a konečně o návratu z vězení.

Na konci října, protože dubnová akce měla velmi dobrý ohlas, jsme se do K. Varů vrátili a na besedu zajeli celkem do 6 škol v malých i větších městech v okolí Karlových Varů.

Svépomocná skupina osob blízkých lidem ve vězení

V průběhu roku 2012 jsme uspořádali celkem 12 setkání skupiny, jimž bylo v průměru přítomno 5 osob. Celkem na alespoň jedno setkání dorazilo na 25 osob. Ustálil se model moderovaného „kolečka“ doplněného přítomností právníka. V říjnu 2012 jsme realizovali první výjezdní setkání skupiny na půdě pracoviště (restaurace) členky Hanky.

Ve struktuře skupiny převažují-přibl. 60 %-manželky a partnerky odsouzených. Další velkou částí jsou rodiče, okrajově se setkáváme například s dospělými dětmi odsouzených nebo prarodiči.

Semináře Za branou

O. s. Za branou v roce 2012 uspořádalo celkem 4 semináře.

  • 13. 3. 2012, Senát PČR: Umísťování bývalých vězňů na pracovní trh
  • 12. 4. 2012, Krakovská 21: Umění ve věznici
  • 6. 6. 2012, Krakovská 21:Americké inspirace v postpéči
  • 20. 9. 2012, Krakovská21: Kriminalita v rudolfínské Praze, forenzní psychologie - propojení výzkumu s praxí

Hospodaření o. s. Za branou 2012

V roce 2011 získalo Za branou grant ve výši 3. 000,- Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování odborného sociálního poradenství. Dalšími hlavními výdaji byly pronájmy klubovny na konání seminářů a setkání Svépomocné skupiny a výdaje na pohonné hmoty za účelem návštěvy věznic.

Počet pracovníků 2

2 DPP/30 hodin

Příjmy

7. 500,- Kč

Výdaje

12. 500,- Kč

Výroční zprávu si můžete stáhnout zde: Vyrocni_zprava_2012.pdf

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj