Jak dělám práci kurátora: Václav Živný, MěÚ Roudnice n. Labem

01.09.2017 21:39

Kdo je sociální kurátor?

Práce sociálního kurátora, jehož zaměstnavatelem je městský úřad, se může velmi výrazně lišit a to zejména podle velikosti města, ve kterém působí. Náplň práce kurátora není zcela jednoznačně stanovena zákonem nebo vyhláškou a může se tak výrazně lišit nejen v jednotlivých krajích, ale i městech. Pouze ve velkých městech je sociální kurátor kurátorem na 100%. V menších městech se ve většině případů jedná o funkci spojenou s výkonem jiné funkce, případně několika funkcí, což má výrazný vliv na jeho práci. 


Komu kurátor pomáhá?

V první řadě jsou to osoby propuštěné z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody. Dále klienti po ukončení léčby chorobných závislostí propuštění ze zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti. Poměrně malou část klientely tvoří mladí dospělí propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech. Předposlední skupinou jsou osoby, které nemají uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, jednoduše řečeno bezdomovci. Poslední skupinou jsou osoby, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, tedy oběti trestných činů. 


Musím za kurátorem?

Veškerá spolupráce se sociálním kurátorem je dobrovolná a žádný z klientů nemá povinnost se sociálním kurátorem spolupracovat. V mé praxi je však tato dobrovolná spolupráce klienty velmi vyhledávaná. Proč tomu tak je? Sociální kurátor má několik možností jak klientovi pomoci, a to nejen po jeho propuštění z výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, léčení apod., ale i v době, kdy je klient vazebně stíhán, vykonává trest odnětí svobody, je v ústavu, nebo se léčí z drogové závislosti. 


Pomoc kurátora odsouzeným a obviněným

Sociální kurátor je informován o uvěznění klienta písemně věznicí, kde klient výkon trestu nastoupil. V této fázi považuji za klíčové předání základních informací klientovi co nejdříve po nástupu do výkonu trestu. Přesto, že informace obdrží při přijetí do věznice, týkají se tyto informace především výkonu trestu odnětí svobody. Proto ihned po obdržení této informace o zahájení trestu zasílám klientům informační dopis, ve kterém získají základní informace o nezbytných krocích, které by měli učinit po zahájení výkonu trestu odnětí svobody. Tyto kroky mají zejména:

- minimalizovat problémy u klientů evidovaných na úřadu práce (zejména u krátkých trestů by v případě sankčního vyřazení klienta na 6 měsíců mohlo způsobit problémy po propuštění, kdy by se klient ocitl zcela bez prostředků), 

- předcházet problémům s dluhy (např. nehrazení půjčky by mohlo v průběhu trestu přerůst v exekuci, neplacení alimentů v trestný čin zanedbávání povinné výživy dítěte), ale i taková banalita, jako jsou poplatky za odvoz odpadů může způsobit v budoucnu problémy, kterým se dá předejít včasným oznámení o výkonu trestu, kdy je klient od tohoto poplatku osvobozen apod. 


Vazební stíhání není kurátorovi oznamováno z důvodu ochrany klienta pro případ, že by byl shledán nevinným. Není tak možné zaslat klientovi informační dopis a musí se spolehnout pouze na informace získané ve vězení. Návštěva klienta ve vazbě je možná a často ji uskutečňuji, pokud je kurátor klientem o tuto návštěvu požádán, a to buď písemnou formou, nebo telefonicky prostřednictvím sociálního pracovníka věznice, který obviněného o existenci kurátora informoval, nebo má klient o jeho existenci povědomost z předešlé spolupráce.


Pomoc kurátora osobám propuštěným z vězení

Kurátor může pomoci v oblasti bydlení (ubytování), práce, při nedostatku finančních prostředků, při řešení dluhů apod. Již během výkonu trestu může být nápomocen při kontaktu s rodinou. Kurátor může klienta navštívit ve výkonu trestu odnětí svobody. Tato návštěva však není povinností, pouze doporučením a to zejména před propuštěním, kdy se doporučuje minimálně měsíc před propuštěním klienta navštívit z důvodu vzájemné výměny informací. V případě, že není tato návštěva z nějakého důvodu možná, zasílám klientovi informační dopis, který obsahuje doporučení, jak postupovat po propuštění, kam se dostavit a jaké kroky učinit. Dále obsahuje i úřední hodiny úřadu práce a kurátora. V případě osobní návštěvy kurátor klienta informuje, jak mu může pomoci, a klient informuje kurátora, v čem bude pomoc potřebovat. Informační dopis je klientovi předán osobně, aby si vše nemusel pamatovat. S dostatečným předstihem pak může kurátor řešit např. zajištění místa v azylovém domě, pro klienty bez domova pomoc s finanční pomocí úřadu práce apod.

Jakou pomoc klienti ve vězení nejčastěji požadují? 

Velmi často se jedná o navázání kontaktu s rodinou, pomoc při řešení dluhů, poradenství ohledně alimentů, podmíněného propuštění, možnosti zaměstnání po propuštění a s ním související příslib zaměstnání atd. Klienti, s nimiž kurátor spolupracuje delší dobu, velmi často žádají o zaslání zprávy kurátora k soudnímu jednání o podmíněném propuštění. Často je také požadována pomoc příbuzným, kteří se chtějí k žádosti klienta o podmíněné propuštění připojit, ale neví, jak to mají udělat. V takovém případě jim kurátor poskytne základní informace, případně vzor tohoto připojení. Možná vás napadla otázka, zda se i vy můžete obrátit na sociálního kurátora s prosbou o pomoc v případě, že je někdo z vašich blízkých ve vězení. Tato možnost určitě existuje, je však nutné upozornit na to, že kurátor má povinnost nejprve získat od klienta ve vězení písemný souhlas s předáváním informací a teprve pak s vámi může spolupracovat. Bez souhlasu klienta nemůže podávat žádné informace ani rodičům, manželkám, družkám nebo dětem odsouzeného.

Odsouzené matky

Malou ale o to důležitější skupinou klientů jsou odsouzené matky nezletilých dětí. Zejména pokud se jedná o děti ve věku od 1 roku do 3 let, je vhodné, aby tato klientka začala spolupracovat s kurátorem ještě před nástupem do vězení. Kurátor tak v případě zájmu klientky může být nápomocen při zajištění možnosti vykonat matce trest s dítětem ve Věznici Světlá nad Sázavou. 

Kdy kurátor a kdy neziskovka?

Moje osobní zkušenost je kombinovat spolupráci s kurátora s neziskovou organizací. Kurátor má lepší možnosti pomoci klientovi a jeho blízkým s problémy týkajícími se přímo výkonu trestu a ve většině případů má možnost klientovi pomoci při jednání s úřady. Naopak neziskové organizace mají větší možnost pomoci s ubytováním, zajištěním práce, psychologické podpory klienta a jeho blízkých apod. Rozumný kurátor a dobrá „neziskovka“ nejsou konkurenty, kteří si přetahují klienty, ale jsou kolegové, kteří se snaží pomoci svým klientům. V současné době si nedovedu představit práci sociálního kurátora bez spolupráce a pomoci neziskových organizací.

Ne každý odsouzený však potřebuje pomoc kurátora. Asi třetina odsouzených vůbec pomoc kurátora nevyhledá a je schopna si vše potřebné zajistit samostatně. Spolupráci je však možné navázat i poté, co se propuštěný dostal do problémů, se kterými již pomoc potřebuje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpět

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj